Příprava a zpracování  daňových přiznání, hlášení a vyúčtování

Přiznání k DPH

 • Přiznání k dani z příjmu fyzických osob
 • Přiznání k dani z příjmu právnických osob
 • Přiznání k silniční dani
 • Přiznání k dani z nemovitosti
 • Přiznání k dani z převodu nemovitosti
 • Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
 • Nárokování PHM spotřebovaných v Německu
 • Kontrolní hlášení
 • Souhrnné hlášení
 • Vyúčtování srážkové daně
 • Vyúčtování zálohové daně
 • Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
 • Vyúčtování spotřebitelské daně

Druhy daňových přiznání

DPH

 •  Termín podání – 25. v měsíci nebo po ukončeném čtvrtletí
 •  Přiznání k DPH.
 •  Kontrolní hlášení
 •  Souhrnné hlášení
 •  Přiznání k DPH podává osoba registrovaná k této dani. Frekvence je měsíční nebo čtvrtletní, a to k 25. Na rozdíl od kontrolního hlášení, které právnické osoby podávají měsíčně a fyzické osoby dle frekvence podání přiznání k DPH. Souhrnné hlášení podává jen subjekt, který má příjmy z EU.

Daně z příjmu

    Termíny podání – 1.4.2019 nebo 1.7.2019 pokud přiznání zpracuje daňový poradce
 • Přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Přiznání k dani z příjmu je povinen podat má příjmy ze živnosti §7 a poplatník, který má příjmy z kapitálového majetku §8 (akcie), příjmy z pronájmu §9, ostatní příjmy §10 (Zonky), vyšší než 6000 Kč.
 •  Přiznání k dani z příjmu právnických osob. Přiznání podává každá právnická osoba, která je zapsána ve Veřejném rejstříku i s pozastavenou živností. Výjimkou jsou neziskové organizace, např. Spolky, kterým účetnictví řekne, zda mají povinnost podat přiznání.

Přiznání k silniční dani

 •  Povinnost podat přiznání k dani silniční je každý subjekt, který používá vozidlo ke své činnosti. Není důležité, zda je auto registrováno na soukromou osobu. Podstatné je, zda je využíváno. A pokud je evidentní, že živnost nelze provozovat bez dopravního prostředku.
 • Přiznání se podává k 31.1.2019

Daň ze závislé činnosti a Srážková daň

 •  Každý zaměstnavatel je povinnen podat Vyúčtování daně ze závislé činnosti, i v případě, že sražená a zaplacená daň je ve výši 0.
 •  Vyúčtování srážkové daně je nutné podat, pokud je zaměstnavatel k této dani registrován.

Přiznání k dani z nemovitosti

 • Přiznání k dani z nemovitosti podává každý, kdo nabyl či pozbyl nemovitost v průběhu roku předcházejícího. Podstatný je stav k 31.12. každého roku.
 • Přiznání se podává k 31.1.2019

Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

 • Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je povinen podat každý, který nakoupil nemovitost.
 •  Datum podání se řídí datem zápisu do Katastru nemovitostí, a to do konce třetího měsíce následujícího po měsíci zápisu do katastru“.

Nárokování PHM spotřebovaných v Německu

 • Pro vrácení DPH z nakoupených PHM v EU jsou stanoveny minimální výše vratitelné DPH. U žádostí za období kratší než jeden rok, ale přitom delší než 3 měsíce, nesmí být částka vratitelného DPH nižší než 400 EUR. U žádostí za období celého roku činí minimální částka pro vrácení 50 EUR.

Nebojte se mně zeptat ...

E-mail: eva.velechovska@seznam.cz
Tel.: +420 603 165 073
Kancelář: 7:00 – 16:00 (na mobilu non-stop)